இயற்கை வள தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்?

0
0

1.       இயங்கும் வாகனம் ஒன்றின் சக்கரம் வெப்பம் அடைவதற்கு காரணம்? உராய்வு

2.       பரப்பு ஒன்றிலிருந்து ஒளி திருப்பு அனுப்பப்படும் நிகழ்வு? எதிரொளித்தல்


3.       செல்சியஸ் அளவீட்டிலிருந்து பாரன்ஹீட் அளவீட்டிற்கு மாற்ற பயன்படும் தொடர்பு? C/100 = (F-32)/180

4.       ஓர் எரிபொருள் எரிய தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை? எரிவெப்பநிலை

5.       இந்தியாவில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் மிகப்பெரிய திட்டம் ? மீஞ்சூர் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம்

6.       இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்? நவம்பர் 25

7.       இயற்கை வள தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்? அக்டோபர் 5

8.       உலக காடுகள் தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்? மார்ச் 21

9.       உலக சதுப்பு நில தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்? பிப்ரவரி 2

10.    புவி தினம் அனுசரிக்கப்டும் நாள்? ஏப்ரல் 22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here