பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் –III

0
0
நடலை
துன்பம்
நமன்
எமன்
தடக்கரி
பெரிய யானை
திரள்
கூட்டம்
தாரை
வழி
அறைகுவின்
சொல்லுவான்
அடவி
காடு
உழுவை
புலி
கூண்ட
சேர்ந்த
மடங்கல்
சிங்கம்
நிணம்
கொழுப்பு
கோடு
தந்தம்
கிரி
மலை
உரும்
இடி
தொனி
ஓசை
கேழல்
பன்றி
எண்கு
கரடி
மரை
மான்
வென்றி
வெற்றி
அணிந்து
அருகில்
மாதிரம்
மாலை
கேசரி
சிங்கம்
பூதரம்
மலை
தரிசனம்
காட்சி
புத்தி
அறிவு
சந்தம்
அழகிய
சிரம்
தலை
உன்னி
நினைத்து
கிளை
சுற்றம்
நோன்றல்
பொறுத்தல்
பகரா
கொடுத்து
கவிகை
குடை
வானகம்
தேவருலகம்
சந்தம்
அழகு
ஈறு
எல்லை
சூலை
கொடிய வயிற்று நோய்
மிசை
மேல்
தெருளும்
தெளிவில்லாத
அம்
அழகிய
உதிரம்
குருதி
ஏர்
அழகு
வன்மை
வலிமை
நாளிகேரம்
தென்னை
ஆழ்வார்
அறிவுடையவர்
தேர்ந்து
ஆராய்ந்து
இளவல்
தம்பி
கடிது
விரைவாக
இருள்
பகை
ஒண்பொருள்
சிறந்த பொருள்
செருக்கு
இறுமாப்பு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here