செல் அமைப்பு

0
0
·         செல் என்பது உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பும், செயல் அலகும் ஆகும்.

·         வெறும் கண்களால் செல்லைப் பார்க்க  முடியாது.

·         செல்லை நேரடியாக காண நுண்ணோக்கி (Microscope) எனும் அறிவியல் கருவி பயன்படுகிறது.

·         மனித உடல் மட்டுமல்லாமல், தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்ற உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவைதான்.

·         முதன் முதலில் செல்லைப் பார்த்தவர் இராபர்ட் ஹூக்

·         செல்லுலா எனும் இலத்தீன் மொழிச் சொல்லுக்கு ஒரு சிறிய அறை என்று பெயர்.

·         அந்த சிறிய அறைக்கு இராபர்ட்ஹூக்செல் என்று கி.பி. 1665  பெயரிட்டார்.

·         செல்லின் உட்கருவைக் கண்டறிந்தவர் – இராபர்ட் பிரெளன்.

·         செல்லுக்குள்ளே ஒரு தனி உலகம் இருப்பதை இராபர்ட் பிரெளன் கண்டறிந்தார்.

·         பன்னிரண்டு அல்லது பதின்மூன்று உள்ளுறுப்பு உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து இரகசியமாகப் பணியாற்றும் குட்டித் தொழிற்சாலை தான் செல்.

·         தாவர, விலங்கு இரண்டுக்கும் செல்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது.

·         பாக்டீரியா, சில பாசிகள் போன்றவை ஒரே செல்லினால் ஆனவை.

·         சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண் உறுப்புகள் இல்லாத தெளிவற்ற உட்கரு இல்லாத உட்கரு மட்டுமே கொண்ட செல்லை புரோகேரியாட்டிக் செல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

·         புரோகேரியாட்டிக் செல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு – பாக்டீரியா

·         யூகேரியாட்டிக் செல் என்பது செல்லின் வெளிச்சுவர் மற்றும் சவ்வினால் சூழப்பட்ட உட்கரு உட்பட நுண் உறுப்புகள் அனைத்தும் கொண்ட செல்.

·         யூகேரியாட்டிக் செல் ஒரு முழுமையான செல். தாவர, விலங்கு செல்கள் இந்த வகையைச் சார்ந்தவை.

·         விலங்கு செல்லைச் சுற்றியுள்ள படலம் – பிளாஸ்மா படலம்.

·         செல்லுக்கு வடிவம் கொடுப்பவை – பிளாஸ்மா படலம்.

·         பிளாஸமா படலத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் கூழ் – புரோட்டோபிளாசம்.

·         புரோட்டோபிளாசம் – சைட்டோபிளாசம், செல்லின் உட்கரு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியவை.

·         புரோட்டோபிளாசம் என்று பெயர் இட்டவர் – ஜே.இ. பர்கின்ஜி.

·         புரோட்டோ என்றால் முதன்மை.

·         பிளாசம் என்றால் கூழ்போன்ற அமைப்பு என்று பொருள்.

·         பிளாஸ்மா படலத்துக்கும் உட்கருவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி சைட்டோபிளாசம்.

·         சைட்டோபிளாசத்துக்குள் உட்கரு, இதர நுண்ணுறுப்புகள், புரதம், கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்புகள் காணப்படுகின்றன.

·         செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் – உட்கரு(நியூக்ளியஸ்)

·         உட்கருவின் வடிவம் கோள வடிவம்.

·         உட்கருவில் காணப்படுபவை – உட்கருச்சாறு, உட்கருச்சவ்வு, உட்கரு மணி(நியூக்ளியோலஸ், குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் ஆகியவை காணப்படுகின்றன.

·         உட்கரு ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மரபு சார்ந்த பண்புகளை எடுத்துச் செல்கிறது.

·         செல்லின் சுவாச உறுப்பு  மைட்டோகாண்ட்ரியா

·         செல்லின் ஆற்றல் மையம் (Power House of the Cell)  –  மைட்டோகாண்ட்ரியா.

·         கோல்கை உறுப்புகள் குழல் குழலாக  காணப்படும்.

·         உணவு செரிமானம் அடைய நொதிகளைச் சுரப்பதும், லைசோசோம்களை உருவாக்குவதும் – கோல்கை உறுப்புகள்.

·         உண்ணும் உணவிலிருந்து புரதச் சத்தைப் பிரித்து எடுத்துச் செல்லுக்கும். உடலுக்கும் வலு சேர்ப்பது கோல்கை உறுப்புகள்.

·         செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கும் பொருள்களை ஒரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குக் கொண்டு செல்வது – எண்டோபிளாச வலை.

·         ரிபோசோம்கள் புள்ளி புள்ளியாக காணப்படும்.

·         செல்லின் புரதத்தொழிற்சாலை – ரிபோசோம்கள்

·         புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது ரிபோசோம்கள்.

·         லைசோசோம்கள் உருண்டையாக  மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.

·         செல்லின் காவலர்கள் லைசோசோம்கள்.

·         செல்லின் தற்கொலைப் பைகள்லைசோசோம்கள்.

·         செல்லின் உள்ளே செல்லும் நுண் கிருமிகளை கொல்லுவது – லைசோசோம்கள்.

·         விலங்கு செல்லில் மட்டுமே காணப்படுபவை – சென்ட்ரோசோம்

·         சென்ட்ரோசோம் உட்கருவிற்கு அருகில் நுண்ணிய குழல் மற்றும் குச்சி வடிவில் காணப்படும்.

·         சென்ட்ரோசோம் உள்ளே சென்ட்ரியோல்கள் உள்ளன.

·         செல் பிரிதல் அதாவது புதிய செல்களை உருவாக்குவது சென்ட்ரோசோம்.செல் பிரிதலுக்கு உதவுகிறது சென்ட்ரோசோம்.

·         வெளிர் நீலநிறத்தில் ஒரு குமிழ் மாதிரி காணப்படுபவை – நுண் குமிழ்கள்

·         செல்லின் உள்ளே அழுத்தத்தை ஒர் மாதிரி வைத்திருப்பதும், சத்துநீரைச் சேமிப்பதும் – நுண் குமிழ்கள்.

·         தாவர செல்லில் சென்ட்ரோசோம் எனும் நுண்ணுறுப்பு இல்லை.

·         விலங்குகளைவிடத் தாவரம் இறுகி இருப்பதற்குக் காரணம், தாவரங்களின் செல்சுவர் எனும் அமைப்பாகும்.

·         செல்லுக்கு வடிவத்தைத் தரும் வெளியுறை செல்சுவர்.

·         செல்சுவர் செல்லுலோசினால் ஆனது.

·         செல்லின் உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பதும், செல்லுக்கு வடிவம் தருவதும் செல்சுவரின் பணி.

·         தாவர செல்லுக்கு செல்சுவர் உண்டு

·         விலங்கு செல்லுக்கு செல்சுவர் இல்லை.

·         தாவர செல்லுக்கு கணிகங்கள் உண்டு.

·         விலங்கு செல்லுக்கு கணிகங்கள் இல்லை.

·         தாவர செல்லுக்கு சென்ட்ரோசோம் இல்லை.

·         விலங்கு செல்லுக்கு சென்ட்ரோசோம் உண்டு.

·         தாவர செல்லின் நுண் குமிழ்கள் அளவில் பெரியவை.

·         விலங்கு செல்லின் நுண் குமிழ்கள் அளவில் சிறியவை.

·         கணிகங்கள் தாவர செல்லுக்கே உரிய நுண்ணுறுப்பு ஆகும்..

·         தாவர ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுவது, மலர் மற்றும் கனிகளுக்கு வண்ணமளிப்பதுகணிகங்களின் பணியாகும்.

·         குளோரோபிளாஸ்ட்டில் (பசுங்கணிகம்) காணப்படும் நிறமி – குளோரோஃபில் – பச்சை நிற நிறமி.

·         குளோரோபிளாஸ்ட் பணி – தண்டு, இலைகளுக்கு பச்சை வண்மம் தருதல்.

·         குரோமோபிளாஸ்ட்டில் காணப்படும் நிறமி கரோட்டின் – ஆரஞ்சு நிற நிறமி, சாந்தோஃபில் – மஞ்சள் நிற நிறமி.

·         குரோமோபிளாஸ்ட் பணி – பூக்கள், கணிகளுக்கு வண்ணம் தருதல்

·         லியூக்கோபிளாஸ்ட் பணி – தாவரத்தின் வேர்பகுதி மற்றும் தரைகீழ் தண்டுகளில் காணப்படுதல்.

·         நமது மூளையில் இலட்சக்கணக்கான செல்கள் உள்ளன.

·         மிகவும் நீளமான செல் நரம்புசெல்

·         நுண் குமிழ்கள் பெரிய அளவில் காணப்படும் செல் வெங்காயத்தோலின் செல்

·         விலங்கு செல்லில் மிக கடினமான செல் எலும்புசெல் .

·         விலங்கு செல்லில் மிக நீளமான செல் நரம்புசெல் ஆகும்.

·         இரத்தம் சிவப்புச் செல்களால் ஆனவை என்பதை உலகிற்குக் கண்டுபிடித்து அறிவித்தவர் ஆண்டன் வான் லூவன்ஹாக் (1675).

·         எலும்புகள் ஈரப்பசையற்ற சிறப்பு வகைச் செல்களால் ஆனவை.

·         மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை சுமார்6,50,00,000 ஆகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here