உயிரியல் பொது அறிவு வினா விடை

0
0
1.    கழிவு நீக்க மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் அலகு – நெஃப்ரான்
2.    தவளையின் இதயத்தில் காணப்படும் அறைகளின் எண்ணிக்கை – மூன்று
3.    ரத்த ஓட்டத்தையும் இதயத்தின் செயல் பாட்டினையும் கண்டுபிடித்தவர்? வில்லியம் ஹார்வி
4.     தாவரத்தின் ஆண்பாகம் என்பது மகரந்த தாள் வட்டம்
5.    தொற்றுத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற திசு –வெலாமன்
6.    இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் – ஹீமோகுளோபின்
7.    தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் – ஆர்.என்.ஏ
8.    மனிதனில் இரத்த சோகை நோயை உண்டுபண்ணுவது –  தட்டைப்புழு
9.     உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி டயலின்
10.    முதன் முதலில் எப்போது முதல் சோதனைக் குழாய் குழந்தை உருவாக்கப்பட்டது?  1978

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here