மனிதனின் கழிவு நீக்க உறுப்புகள்

0
0
.

கழிவு நீக்க உறுப்பு வெளியேற்றும் கழிவு கழிவு பொருட்கள்
சிறுநீரகம் சிறுநீர் யூரியா, யூரிக் அமிலம் மற்றும் கிரியாட்டினின் போன்ற முக்கிய நைட்ரஜன் கழிவுகள்
நுரையீரல் வெளியேற்றப்படும் காற்று கார்பன்-டை-ஆக்சைடு, நீர் ஆவியாதல்
தோல் வியர்வை அதிகமான நீர் மற்றும் உப்புக்கள்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here