வேற்றுமை உருபுகள்

0
0

வேற்றுமை உருபுகள்
முதல் வேற்றுமை உருபு 
உருபு இல்லை
இரண்டாம்  வேற்றுமை உருபு      
ஐ (ராமனை பார்த்தேன்)
மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு 
ஆல்  (கம்பனால் எழுதப்பட்டது)
நான்காம் வேற்றுமை உருபு 
கு  (எனக்கு வேண்டாம்)
ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு 
இன் (என்னின்)
ஆறாம் வேற்றுமை உருபு 
அது (எனது)
ஏழாம் வேற்றுமை உருபு 
கண் (அவன் கண்)
எட்டாம் வேற்றுமை உருபு 
உருபு இல்லை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here