பெண்களின் ஏழு பருவங்கள்

0
1
பருவம்
வயது
பேதை
5 முதல் 7 வரை
பெதும்பை
8 முதல் 11 வரை
மங்கை
12 முதல் 13 வரை
மடந்தை
14 முதல் 19 வரை
அரிவை
20 முதல் 25 வரை
தெரிவை
26 முதல் 32 வரை
பேரிளம்பெண்
33 முதல் 40 வரை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here